Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

25 października 2021

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – można składać wnioski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Nabór potrwa do 30 listopada 2021 r.

Już po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów mogą starać się o dofinasowanie z budżetu PROW 2014-2020. Podmioty, które chcą złożyć wniosek, muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i spełniać określone warunki. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów.

O pomoc finansową w ramach tego działania mogą ubiegać się:

 1. grupy producentów rolnych uznane od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne;
 2. organizacje producentów uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc., w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać do oddziału regionalnego ARiMR. Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP albo przesłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć osobiście bądź przez upoważnioną osobę.

Wnioski będą poddawane ocenie, a następnie na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

25 października 2021

Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.

Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

Agencja wszelkie środki przekazuje wyłącznie na konta, które zostały wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Zachęcamy rolników oczekujących na wypłatę zaliczek, aby sprawdzili, czy ARiMR posiada właściwe dane w tym zakresie. Jeżeli numer konta będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące numeru rachunku należy zgłaszać do biur powiatowych ARiMR.

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia br. rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW.

W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld złotych. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. wynosi nieco ponad 3 mld zł.

21 października 2021

Ostrzeżenie - Silny wiatr

Przebieg Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu.

Od godz. 12:00 dnia 21.10.2021 do godz. 20:00 dnia 21.10.2021

19 października 2021

Komunikat SPZOZ

Drodzy Pacjenci,

W sezonie grypowym 2021/2022 Przychodnia Zdrowia w Warce realizuje bezpłatną akcję szczepień przeciw grypie w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Grupy pacjentów uprawnione do programu:

 • osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
 • farmaceuci;
 • nauczyciele oraz osoby pracujące w wybranych placówkach;
 • laboranci;
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów;
 • osoby zatrudnione w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej;
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej;
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej;
 • funkcjonariusze i żołnierze wybranych służb;
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
 • pacjenci zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych lub domowych, oddziałów medycyny paliatywnej,
 • osoby urodzone nie później niż w 1946r..

Na szczepienie przeciw grypie nie jest wymagane skierowanie, wystarczy umówienie terminu wizyty w Rejestracji Ogólnej Przychodni Zdrowia w Warce od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00 - osobiście lub telefonicznie pod numerem 48 670 29 99.

Na szczepienie należy się stawić zdrowym - bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki.

13 października 2021

Nabór wniosków w ramach Programu Opieka wytchnieniowa edycja 2022

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2.    osobami posiadającymi:
  a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

     W związku z  powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Warka do składania Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 wraz z Kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej osobiście do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce, ul. Wójtowska 1 lub na adres e-mail: mgops@warka.pl w terminie do 20 października 2021r .

W przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy posiadający Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej, będą mieć zapewniony dostęp do usługi w pierwszej kolejności.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 516 033 268.

Dyrektor M-GOPS w Warce
/-/ mgr Jolanta Piątosa

 1. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-8-do-programu-1634045346.docx
 2. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-programu-1634045342.docx
13 października 2021

Fundacja Koalicja Dla Młodych

w ramach Białobrzeskiego Centrum Obywatelskiego prowadzi nie tylko działalność doradczą i pomocową dla organizacji pozarządowych, ale także szkoleniową.

Zdajemy sobie sprawę jak istotne jest aby członkowie takich organizacji posiadali odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne, aby jeszcze lepiej pracować nad tym, by tu gdzie żyjemy było nam dobrze. W odpowiedzi na ich potrzeby zorganizowaliśmy szkolenie merytoryczno – warsztatowe z zakresu Pracy metodą projektu.

Zgłoszenia organizacji na szkolenie przyjmujemy do 12 października 2021 roku pod adresem mailowym: k.slonecka@fundacjakdm.org

 

Czytaj więcej o: Fundacja Koalicja Dla Młodych