Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Informacje wstępne

Głównym zadaniem każdego państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa jego obywatelom, czyli ich ochrona i obrona przed istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami militarnymi lub niemilitarnymi, zarówno w czasie pokoju, jak i w okresie kryzysu i wojny.

Ochrona ludności obejmuje zapewnienie zdrowia i życia ludzi, bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, ochronę mienia i środowiska, a także pomoc w trudnych sytuacjach po ich wystąpieniu.

Zadania te wykonywane są na wszystkich szczeblach władzy, tj. centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Do wykonywania ww. przedsięwzięć powołane są analogiczne struktury obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.

Na obszarze gminy realizacja zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej należy do zadań własnych gminy. Wykonywanie ich należy do burmistrza, jako organu wykonawczego gminy, przy wsparciu instytucji wyspecjalizowanych w zapewnianiu bezpieczeństwa, jak np. Policja, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Siły Zbrojne oraz inne służby i inspekcje.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 31 konstytucji na każdym obywatelu spoczywa także obowiązek przestrzegania przepisów prawa w zakresie ogólnie pojętego bezpieczeństwa własnego, jak i innych obywateli. W pierwszej kolejności przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego i budowlanego.

Zgodnie z art. 86 konstytucji natomiast, każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż ich nieprzestrzeganie w największym stopniu przyczynia się do wystąpienia przeważającej liczby wypadków i zagrożeń.

W trosce o poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka i osób przebywających na naszym terenie na kolejnych stronach przybliżane są informacje, które mogą posłużyć do lepszego przygotowania się na wypadek zaistnienia różnych zagrożeń, postępowania w trakcie ich wystąpienia oraz pomocy w usuwaniu ich skutków.

Przy opracowywaniu tych materiałów korzystano z informacji zawartych na stronach internetowych organów i instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań z tego zakresu, m.in.: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, MSWiA, Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

Strona dot. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności będzie uzupełniana i aktualizowana przez pracownika merytoryczne odpowiedzialnego za wykonywanie zadań w tym zakresie w UM w Warce – inspektora ds. zarządzania kryzysowego – telefony kont. 48 665 12 00 lub 48 665 12 34.

Wyrażamy nadzieję, że informacje zawarte na kolejnych stronach przyczynią się do efektywniejszego przygotowania się obywateli w celu uniknięcia różnych zagrożeń, a w przypadku ich wystąpienia do sprawnego działania w celu ograniczenia negatywnych skutków tych zdarzeń.