Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Powyższa ustawa nakłada również na gminę obowiązek przeprowadzania kontroli nieruchomości co najmniej raz na dwa lata.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Miejskiego w Warce

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:

  • Urzędu Miejskiego w Warce – Biuro Obsługi Interesanta
  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Warce,  Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka

 

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych