Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Płatności za odpady komunalne

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wnosić na nr konta 
PKO BP 94 1020 2629 0000 9302 0430 9480

Tytuł przelewu:
imię i nazwisko osoby która złożyła deklarację,
adres nieruchomości z której odbierane są odpady komunalne
opłata za kwartał ... 2023 r.

Terminy płatności:
do 15 marca za I kwartał;
do 15 maja za II kwartał;
do 15 września za III kwartał;
do 15 listopada za IV kwartał

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od 1 lipca 2020 r., wynoszą:

25 zł miesięcznie od osoby zamieszkującą nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym

32 zł miesięcznie od osoby zamieszkującą nieruchomość zabudowaną budynkiem wielorodzinnym (Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe, budynki
z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi)

W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwalnia się w części opłaty w wysokości 1 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.