Upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 lipca 2020

Zarządzenie Nr SO-USC.0050.122.2020

Burmistrza Warki

z dnia 27 lipca 2020 r.

w sprawie uruchomienia syren alarmowych na administrowanym terenie Gminy Warka

zarządzam, co następuje:

§ 1. W dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 na terenie miasta i gminy Warka na budynkach remiz OSP uruchomić syreny alarmowe w formie sygnału dźwiękowego trwającego 1 minutę.

§ 2. W ten sposób wspólnie oddamy cześć bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy walczyli o wyzwolenie stolicy i przywrócenie niepodległego państwa.

§ 3. Komunikat o uruchomieniu sygnału alarmowego przekazuje się do środków masowego przekazu z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. obronnych i obrony cywilnej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

 

Burmistrz Warki

/-/ mgr Dariusz Gizka