Upamiętnienie obchodów 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr SO-USC.0050.134.2019

Burmistrza Warki

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Warka .

Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości  organów w tych sprawach  (Dz. U. poz. 96) oraz art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 oraz z 2018 r. poz.2340) zarządza się, co następuje:

§1. W dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17.00 przeprowadza się na terenie miasta i gminy Warka trening systemu wykrywania i alarmowania w celu sprawdzenia ich działania.na budynkach remiz OSP uruchomić syreny alarmowe w formie sygnału dźwiękowego trwającego 1 minutę.

§2. Trening, o którym mowa w § 1 polega na wyemitowaniu akustycznego sygnału alarmowego, trwającego 1 minutę.

§3. Syreny zostaną uruchomione dla upamiętnienia obchodów 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, a także w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy poległych i pomordowanych w czasie Powstania Warszawskiego.

§4. Komunikat o uruchomieniu sygnału alarmowego przekazuje się do środków masowego przekazu z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. obronnych i obrony cywilnej.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

 

                                                                                                         Burmistrz Warki

                                                                                                     /-/ mgr Dariusz Gizka