Zapytanie ofertowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 kwietnia 2017

Gmina Warka, działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz 2164 z późn. Zm.) uprzejmie prosi o złożenie oferty na:

imprezy edukacyjne: prelekcje, konkurs, festyn;  w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce” w ramach działania 5.4  ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. na lata 2014-2020

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Prelekcje dotyczące ochrony bioróżnorodności
 2. Konkurs ekologiczny
 3. Festyn edukacji ekologicznej

 II. WYBÓR OFERTY

Podstawą wyboru oferty będzie najniższa kwota brutto oferty.

 III. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIE

Płatność nastąpi po realizacji zamówienia na podstawie wystawionej faktury tytułem „Działania edukacyjne w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Gminie Warka” w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury

 IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia do 30.06.2017. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 17.04.2017 r. na załączonym druku oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 2. Oferty można przesłać pocztą na adres : Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka , faksem na nr (048) 665 12 25, e-mailem na adres: um@warka.org.pl  lub  złożyć  w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego w Warce.  
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z Panią Dorotą Lenarczyk Tel.: (048) 665 12 69.
 4. Nie złożenie oferty w w/w terminie będzie traktowane jako brak zainteresowania zamówieniem.

 

W załączeniu:

 1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
 2. Oferta (wzór) – załącznik nr 2
 3. Opracowanie dotyczące zakresu określenia zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz działań na rzecz ich ochrony w ramach projektu: „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce” – załącznik nr 3
 4. Zakres projektu „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpiliczneog w Warce”, w ramach którego realizowane jest niniejsze zamówienie – załącznik nr 4
 5. Wzór umowy – załącznik nr 5
 6. Oświadczenie osób realizujących zadanie – załącznik nr 6