Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Opieka 75+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 czerwca 2023

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce informuje, że Gmina Warka uzyskała dofinansowanie Wojewody Mazowieckiego w formie dotacji celowej z budżetu  państwa, na realizację zadania własnego o charakterze obowiązkowym realizowanego w ramach programu „Opieka 75+” – na rok 2023.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
  2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
  3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
  4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Kwota dotacji celowej wynosi 52 433, natomiast całkowity koszt realizacji programu wynosi 120 197 zł.

W edycji 2023 w ramach Programu „Opieka 75+” pomocą zostało objętych  9 osób.

 

Środki finansowe z programu zostaną przeznaczone na:

  1. dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023;
  2. dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2022 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);
  3. dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.