Jesteś tutaj: Start / Aktualności / OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 grudnia 2020

Urząd Miejski w Warce Pl. Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka, tel. /48/ 665 12 00,

e-mail: um@warka.org.pl 

zatrudni na stanowisku

„Młodszego Referenta/Podinspektora w Wydziale Budżetu i Podatków w Urzędzie Miejskim w Warce”

 

Opis stanowiska pracy:

 • forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę na zastępstwo,
 • wymiar czasu pracy – 1 etat.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym
 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia;

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym specjalność rachunkowość i finanse,
 • samodzielność i komunikatywność,

Zakres wykonywanych (głównych) zadań na stanowisku:

 • Ewidencja wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej
 • Bieżąca kontrola wykonania wydatków.
 • Ewidencja księgowa raportów kasowych.
 • Terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych o wydatkach budżetowych (Rb-28S, Rb-50 i inne,) oraz wprowadzanie ich do systemów sprawozdawczych
 • Miesięczne uzgadnianie wykonania wydatków z kosztami.
 • Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej wskazanych wydatków.
 • Uzgadnianie sald kont księgowych
 • Rozliczanie delegacji służbowych.
 • Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
 • Przygotowywanie danych do sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu.
 • Ewidencja księgowa i uzgadnianie sald związanych z sumami depozytowymi.
 • Przygotowywanie informacji, sprawozdań i  analiz z zakresu wykonywanych obowiązków na potrzeby wydziałów merytorycznych oraz przełożonych. 
 • Przygotowywanie płatności w systemie bankowym
 • Zastępstwo pod nieobecność pracownika w kasie Urzędu Miejskiego

Wymagane dokumenty:

 1. własnoręcznie podpisany list motywacyjny;
 2. własnoręcznie podpisane c.v.;
 3. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (wg wzoru dostępnego na BIP Urzędu);
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenia (wg wzoru dostępnego na BIP Urzędu) o:
  1. nieposzlakowanej opinii;
  2. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  3. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
  4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202);
  5. posiadanym obywatelstwie polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy.
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe*;
 6. kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy*;

Oferty należy składać do 12.01.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1.

                                                                                                                

Data umieszczenia ogłoszenia: 31.12.2020 r.                                                  

* kandydat może być zobowiązany do okazania, w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego