Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

23 sierpnia 2019

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa 15 września 2019 r. Stypendium przysługuje uczniom, którzy mieszkają na terenie Gminy Warka oraz ich dochód netto
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
528 zł.

Pomoc realizowana będzie na wniosek strony w formie:

  • Stypendium szkolnego
  • Zasiłku szkolnego

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Warka.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku
nie może być większy niż kwota
528 zł.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Czytaj więcej o: Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2019/2020
1 sierpnia 2019

Upamiętnienie obchodów 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Zarządzenie Nr SO-USC.0050.134.2019

Burmistrza Warki

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Warka .

Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości  organów w tych sprawach  (Dz. U. poz. 96) oraz art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 oraz z 2018 r. poz.2340) zarządza się, co następuje:

§1. W dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17.00 przeprowadza się na terenie miasta i gminy Warka trening systemu wykrywania i alarmowania w celu sprawdzenia ich działania.na budynkach remiz OSP uruchomić syreny alarmowe w formie sygnału dźwiękowego trwającego 1 minutę.

§2. Trening, o którym mowa w § 1 polega na wyemitowaniu akustycznego sygnału alarmowego, trwającego 1 minutę.

§3. Syreny zostaną uruchomione dla upamiętnienia obchodów 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, a także w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy poległych i pomordowanych w czasie Powstania Warszawskiego.

§4. Komunikat o uruchomieniu sygnału alarmowego przekazuje się do środków masowego przekazu z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. obronnych i obrony cywilnej.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

 

                                                                                                         Burmistrz Warki

                                                                                                     /-/ mgr Dariusz Gizka

29 lipca 2019

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne – Susza

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Warka niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, w okresie od 01.05.2019 r do 20.07.2019 r. Urząd Miejski w Warce informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych.

Zgodnie z raportami Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym na terenie Gminy Warka mogły zostać dotknięte uprawy na gruntach I kategorii (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty), II kategorii (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty).

Czytaj więcej o: Niekorzystne zjawiska atmosferyczne – Susza
25 lipca 2019

Utrudnienia na przejazdach kolejowo - drogowych

ZUE S.A. jako Wykonawca prac na linii kolejowej numer 8 Czachówek - Warka informuje o:

  1. zamknięciu przejazdu kolejowo - drogowego od dnia 29.07.2019 do 05.08.2019 przejazd kolejowo - drogowy kat. D w km. 39+575 w Sułkowicach ul. Ogrodowa;
  2. wydłużonych jazdach manewrowych na przejazdach kolejowo - drogowych:
  • w dniu 24.07.2019 przejazd kolejowo - drogovvy kat. D w km. 44,903 w Chynowie (WęszeIówka, ul. Spokojna)
  • w dniu 25.07.2019 przejazd kolejowo - drogowy kat. D w km. 46,867 - droga powiatowa nr. 1674W w Krężęlu.
  • w dniu 26.07.2019 przejazd kolejowo - drogowy kat. C w km. 47,849 - droga powiatowa nr 1677W w Janowie.
Czytaj więcej o: Utrudnienia na przejazdach kolejowo - drogowych
22 lipca 2019

Informacja dla mieszkańców w sprawie odbioru odpadów komunalnych po 01 stycznia 2020 r.

W dniu 17 grudnia 2018 r., weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Warce w sprawie wystąpienia Gminy Warka ze Związku Międzygminnego pod nazwą Natura.

Zgodnie ze Statutem Związku, który określa zasady występowania ze związku międzygminnego, wystąpienie to będzie skuteczne na 31 grudnia 2019 r.

W związku z tym, od 01 stycznia 2020 roku odbiorem odpadów w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Warka zarządzać będzie Gmina Warka.

Czytaj więcej o: Informacja dla mieszkańców w sprawie odbioru odpadów komunalnych po 01 stycznia 2020 r.
18 lipca 2019

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WARKI

o wynikach naboru w sprawie przyznania  dotacji  ze środków budżetu Gminy Warka dla rodzinnych ogródków działkowych działających na terenie gminy Warka.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE BURMISTRZA WARKI