Urząd Miejski w Warce

Konsultacje projektu programu współpracy

30 września 2019

Informacja o prowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok

 Urząd Miejski w Warce zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) działające na terenie Gminy Warka lub na jej rzecz, do udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok.

Konsultacje zostaną przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 01 października i potrwają do 14 października 2019r. Ich formą jest zamieszczenie projektu aktu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych na temat projektu zgodnie z § 2 ust. 4 lit. b) w/w uchwały.

Projekt Programu znajduje się na stronie internetowej UM w zakładce Otwarte Konkursy Ofert www.warka.pl/oko oraz w BIP w zakładce Organizacje Pozarządowe.

Opinie i uwagi do zamieszczonego Programu należy zgłaszać wybraną przez siebie formą:

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Warce.

Pliki do pobrania: