Urząd Miejski w Warce

Wybory ławników

8 maja 2019

Rada  Miejska w Warce  w  bieżącym  roku dokona wyboru:

  • 1 ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Radomiu do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego  na lata 2020-2023
  • 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Grójcu do orzekania w sprawach prawa rodzinnego i nieletnich  na lata 2020-2023

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015. W związku z powyższym, na podstawie art. 160 § 1  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Rada Miejska w Warce do końca października bieżącego roku dokona wyboru ławników na najbliższe 4 lata kalendarzowe.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

Ławnikami nie mogą być osoby wymienione w art. 159 § 1 ww. ustawy.

Kandydatów na ławników zgłaszają prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na  terenie gminy Warka.          

Wzór karty zgłoszenia określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.  w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693). Karty zgłoszenia są dostępne w Urzędzie Miejskim w Warce.

Zgłaszanie kandydatów przez mieszkańców gminy:

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

Ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenie dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.   

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje związane z wyborami ławników można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Warce w pok. 103  lub pod nr tel. (48) 665 12 02.

Przewodnicząca Rady

/-/ Aldona Rzeźnik