Urząd Miejski w Warce

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2023/2024

5 września 2023

W roku szkolnym 2023/2024 termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa 15 września 2023 r. Stypendium przysługuje uczniom, którzy mieszkają na terenie Gminy Warka oraz ich dochód netto
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
600 zł.

Pomoc realizowana będzie na wniosek strony w formie:

 • Stypendium szkolnego
 • Zasiłku szkolnego

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Warka.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku
nie może być większy niż kwota
600 zł.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.
z 2022 r. poz. 2230 pomoc materialna przysługuje:

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:

Powyższe dokumenty powinny zawierać:

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji: 

 1. Załącznika do wniosku potwierdzającego liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia.
 2. Zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie

wniosku) tj.

Ww. oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta
  ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu
  ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
(wymagane są: pieczątka imienna, podpis, pieczątka nagłówkowa jednostki, data).

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium
w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia np. śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, klęski żywiołowej, wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie) lub innych, szczególnych okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Warka.
 2. W rodzinie zaistniało ww. zdarzenie.

O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

W zależności od zdarzenia do wniosku należy dołączyć:

 1. W przypadku śmierci rodzica- akt zgonu.
 2. W przypadku pożaru- zaświadczenie ze straży pożarnej (wskazujące na datę wystąpienia
  pożaru oraz wartość mienia).

Inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.