Wyprawka szkolna 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 sierpnia 2019

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Wnioski należy składać do dyrektorów szkół do dnia 11 września 2019 r.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego (w tym podręczników do kształcenia specjalnego) oraz materiałów edukacyjnych* jest udzielana uczniom:

słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego  trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, kl. I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach (w tym podręczników do kształcenia specjalnego) jest udzielana uczniom:

słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku,
gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do kl. II i III branżowej szkoły I stopnia lub kl. II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych* jest udzielana uczniom:

słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku,
gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do kl. I branżowej szkoły I stopnia, kl. I pięcioletniego technikum, kl. I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

*Przez materiał edukacyjny  należy to rozumieć:

a) materiał do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym,

b) materiał do kształcenia zawodowego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiający realizację programu nauczania zawodu

– mający postać papierową lub elektroniczną;

 

Wymagane dokumenty

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym
2019/2020 w terminie do 16 września 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • dowód zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych

w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub zakupu materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów dowodem zakupu odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych jest potwierdzenie zakupu zawierające: imię
i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu
i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot który dokonał zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

 

Wnioski są do pobrania w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2019/2020, jak również  na stronie internetowej w plikach do pobrania.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu znajdziecie Państwo:

  • w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1342),
  • w Zarządzeniu Burmistrza Warki Nr AP.0050.154.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.,
  • na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wyprawka-szkolna-2019

 

Szczegółowe kwoty dofinansowania:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy
I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych
w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
klas I–IV liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, lub klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

do kwoty 445 zł

 

Pliki do pobrania: