Nieodpłatna pomoc prawna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2018

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 
Komu przysługuje:
 1. Osobie z przyznanym świadczeniem z pomocy społecznej (w ciągu ostatnich 12 m-cy) , wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
  Dokument weryfikacyjny: oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia
 2. Osobie posiadającej Kartę Dużej Rodziny
  Dokument weryfikacyjny: Ważna Karta Dużej Rodziny
 3. Kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofarami represji wojennych i okresu powojennego
  Dokument weryfikacyjny: Zaświadczenie o kombatantach
 4. Weteranom/weteranom poszkodowanym
  Dokument weryfikacyjny: Ważna legitymacja
 5. Osobom, które nie ukończyły 26 roku życia
  Dokument weryfikacyjny: Dokument tożsamości
 6. Osobom, które ukończyły 65 lat
  Dokument weryfikacyjny: Dokument tożsamości
 7. Osobom, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty związane z klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub awarią techniczną
  Dokument weryfikacyjny: Złożenie oświadczenia
 8. Osobie która jest w ciąży
  Dokument weryfikacyjny: dokument potwierdzający ciążę.

 

PORADY OBEJMUJĄ:

 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy W sporządzeniu projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism W toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 
PORADY NIE OBEJMUJĄ:
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności
 
Pliki do pobrania