Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 sierpnia 2018

W roku szkolnym 2018/2019 termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa 15 września 2018 r. Stypendium przysługuje uczniom, którzy mieszkają na terenie Gminy Warka oraz ich dochód netto
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł (przy ustalaniu stypendium za miesiąc wrzesień) i 528 zł (przy ustalaniu stypendium
od października).

Pomoc realizowana będzie na wniosek strony w formie:

 • Stypendium szkolnego
 • Zasiłku szkolnego

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Warka.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku
nie może być większy niż kwota:    
●  514 zł (przy ustalaniu stypendium za miesiąc wrzesień),         
●  528 zł (przy ustalaniu stypendium od października).

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości:
●  288 zł (przy ustalaniu stypendium za miesiąc wrzesień),         

●  308 zł (przy ustalaniu stypendium od października).

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.  Dz.U.
z 2018 r. poz. 1457) pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży 
  i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych-
  do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
  i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (nie dotyczy uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum);
 • świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w ww. formach nie jest możliwe lub celowe.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:

 • oryginałów faktur,
 • oryginałów rachunków imiennych.

Powyższe dokumenty powinny zawierać:

 • nazwę wystawcy
 • datę wystawienia/sprzedaży,
 • nr dokumentu,
 • nazwę przedmiotu podlegającego refundacji,
 • formę zapłaty,
 • imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię
  i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego).

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Termin składania wniosków na stypendium szkolne upływa 15 września 2018 r.,
a w przypadku słuchaczy pracowniczych służb społecznych w terminie do 15 października
2018 r.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji: 

 1. Wniosek
 2. Załącznika do wniosku potwierdzającego liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia.
 3. Zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie

wniosku) tj.

 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
  • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
  • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPS – zaliczka alimentacyjna,
  • odcinek renty/emerytury,
  • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

Ww. oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta
  ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu
  ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
(wymagane są: pieczątka imienna, podpis, pieczątka nagłówkowa jednostki, data).

 • Uczniowie, którzy mieszkają i uczą się w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Warka składają wnioski w szkołach,
 • uczniowie, którzy mieszkają i uczą się w szkołach ponadpodstawowych na terenie Gminy Warka składają wnioski w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce
  Wójtowska 1
  ,
 • uczniowie, którzy mieszkają na terenie Gminy Warka ale uczą się poza jej terenem składają wnioski w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1.

 

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium
w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia np. śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, klęski żywiołowej, wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie) lub innych, szczególnych okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Warka.
 2. W rodzinie zaistniało ww. zdarzenie.

O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

W zależności od zdarzenia do wniosku należy dołączyć:

 1. W przypadku śmierci rodzica- akt zgonu.
 2. W przypadku pożaru- zaświadczenie ze straży pożarnej (wskazujące na datę wystąpienia
  pożaru oraz wartość mienia).
 3. Inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Pliki do pobrania