Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lutego 2018

SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO INFORMUJE

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne i o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

Projekt jest dostępny w formie zapisu elektronicznego na stronie intemetowej www.mazovia.pi oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kiopotowskiego 5, 03-718 Warszawa (III piętro, pokój 309).

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od dnia 31 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 roku.

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisjl I Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03 718 Warszawa;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: gospodarka.odpadami@mazovía.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Sejmik Województwa Mazowieckiego.