Wyprawka szkolna 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 sierpnia 2017

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”. Wnioski należy składać do dyrektorów szkół do dnia 11 września 2017 r.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego (w tym podręczników do kształcenia specjalnego) lub podręczników do kształcenia w zawodach przysługuje:

uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: kl. II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, kl. I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych przysługuje:

uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do: klas II i III szkoły podstawowej (pomoc ta nie przysługuje, jeśli będą korzystać z podręcznika do zajęć edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnionego przez ministra ds. oświaty i wychowania), kl. II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, kl. I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy.

Szczegółowe kwoty dofinansowania znajdują się w plikach do pobrania.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym
2017/2018 w terminie do 11 września 2017 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych;
  • dowód zakupu podręczników:

w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub zakupu materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów dowodem zakupu odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych jest potwierdzenie zakupu zawierające: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki/materiały edukacyjne.

 

Wnioski są do pobrania w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2017/2018, jak również  na stronie internetowej w plikach do pobrania.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu znajdziecie Państwo: