Zapytanie ofertowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 marca 2017

Gmina Warka, działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz 2164 z późn. Zm.)

uprzejmie prosi o złożenie oferty na:

 1. Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych
 2. Wykonanie broszur
 3. Strony internetowej

na potrzeby projektu „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce” w ramach Działania 5.4. Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych
  1.1. Etap I - Koncepcja, zaprojektowanie treści, wraz z przekazaniem ich w wersji edytowalnej do wykorzystania przez Zleceniodawcę
  1.2. Etap II – Wykonanie, dostawa i montaż
 2. Wykonanie i dostawa broszur
 3. Wykonanie strony internetowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

 1. Część 1 – dotyczy opisu przedmiotu zamówienia tablic informacyjno-edukacyjnych
 2. Część 2 – dotyczy opisu przedmiotu zamówienia broszur
 3. Część 3 – dotyczy opisu przedmiotu zamówienia strony internetowej

 

II. WYBÓR OFERTY

Podstawą wyboru oferty będzie najniższa kwota brutto oferty.

 

III. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIE

Zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (pkt 4),  osobno do każdego elementu zamówienia.

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia wynosi do 30.06.2017r . przy zachowaniu terminów częściowych związanych z wykonaniem poszczególnych części zamówienia tj.

 1. Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych
  1.1. Etap I - Koncepcja, zaprojektowanie treści, wraz z przekazaniem ich w wersji edytowalnej do wykorzystania przez Zleceniodawcę – do 10.04.2017
  1.2. Etap II – Wykonanie i montaż – do 30.06.2017
 2. Wykonanie broszur – do 30.04.2017
 3. Wykonanie strony internetowej – do 30.04.2017

 

V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 17.03.2017 r. na załączonym druku oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 2. Oferty można przesłać pocztą na adres : Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka, faksem na nr (048) 665 12 25, e-mailem na adres: um@warka.org.pl  lub  złożyć  w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego w Warce.  
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się   z Panią Dorotą Lenarczyk Tel.: (048) 665 12 69.
 4. Nie złożenie oferty w w/w terminie będzie traktowane jako brak zainteresowania zamówieniem.

 

Pliki do pobrania:

 1. Opis przedmiotu zamówienia 
 2. Oferta - wzór (.docx 964 KB)
 3. Opracowanie dotyczące zakresu określenia zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz działań na rzecz ich ochrony w ramach projektu: „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce” (.pdf 2.47 MB)
 4. Zakres projektu „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce”, w ramach którego realizowane jest niniejsze zamówienie (.pdf 116 KB)
 5. Wzór umowy (.pdf 168 KB)