Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Wybory Ławników

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 maja 2023

INFORMACJA

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Warce

z dnia 12 maja 2023 r.

 

Rada  Miejska w Warce  w  bieżącym  roku dokona wyboru:

 • 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Grójcu do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich na kadencję 2024-2027

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2019. W związku z powyższym, na podstawie art. 160 § 1  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) Rada Miejska w Warce do końca października bieżącego roku dokona wyboru ławników na najbliższe 4 lata kalendarzowe.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być osoby wymienione w art. 159 § 1 ww. ustawy.

Kandydatów na ławników zgłaszają prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na  terenie gminy Warka.          

Wzór karty zgłoszenia określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.  w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.). Karty zgłoszenia są dostępne w Urzędzie Miejskim w Warce.

Zgłaszanie kandydatów przez mieszkańców gminy:

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

 • 2 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2527) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenie dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.   

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje związane z wyborami ławników można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Warce w pok. 103  lub pod nr tel. (48) 665 12 02.

Przewodniczący Rady

/-/ Daniel Bugała