Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Warka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 listopada 2020

                                                

W związku z uzyskaną dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” Burmistrz
Warki informuje, iż przystąpiono do realizacji zadania:

„Inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Warka”


SCHEMAT REALIZACJI ZADANIA :

1. Na stronie internetowej zostanie umieszczona ankieta on-line umożliwiająca łatwe i szybkie jej wypełnienie.
2. Do Mieszkańców Miasta i Gminy zostaną dostarczone przez osobę do tego upoważnioną w foliowych koszulkach ankiety do wypełnienia wraz z instrukcją prawidłowego wypełnienia oraz ulotką informacyjną. Zostanie również podany nr tel. do Wykonawcy, który w razie potrzeby udzieli wszelkich informacji odnośnie prawidłowego wypełnienia ankiety.
3. Tożsame zestawy zawierające ankiety zostaną dostarczone do zaangażowanych w realizację zadnia szkół oraz przedszkoli.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Sołtysa właściwego względem zamieszkania sołectwa, natomiast Mieszkańcy Miasta Warka do Urzędu Miejskiego (Biuro Obsługi Interesanta). Ponadto ankiety można przesłać na adres mailowy : piece@warka.org.pl 

Rolą mieszkańców w realizacji zadania jest rzetelne i terminowe wypełnienie ankiet. Bardzo istotne jest aby wypełnione ankiety dostarczyć do wyżej wymienionych punktów odbioru w ciągu 7 dni od dnia otrzymania.

!!! WYPEŁNIENIE ANKIETY JEST OBOWIĄZKOWE !!!

KORZYŚCI wynikające z realizacji zadania:

  • Możliwość wymiany źródła energii z dofinansowaniem w perspektywie dofinansowań 2014-2020 oraz perspektywie 2021-2027 z tradycyjnych na OZE
  • Możliwość dofinansowania do termomodernizacji budynku w perspektywie do roku 2027
  • Poprawa stanu technicznego budynków przez co wzrost ich wartości
  • Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i zmniejszona z tym związana zachorowalność Mieszkańców

Podstawą prawną inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy jest Program Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego ( Uchwała nr 115/2020 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r). Zgodnie z dokumentem mieszkańcy województwa zobligowani są do współpracy z gminą w zakresie inwentaryzacji i wymiany źródeł ciepła. Gmina natomiast jest zobligowana do przeprowadzenia inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła do 31.12.2021 roku.

Wykonawcą powyższego zadania jest Pani Katarzyna Charytoniuk.
Inwentaryzator będzie posiadał identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz nr telefonu do Wykonawcy oraz Pracownika w Urzędzie Miejskim w Warce odpowiedzialnego za koordynowanie realizacji zadania oraz upoważnienie podpisane przez Burmistrza Warki.
Osoba upoważniona będzie roznosić ankiety również w dni wolne od pracy oraz dni świąteczne.

 

„Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Warka” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”